آموزش تایپ

تایپ ده انگشتی مهارتی استکه امروزه همه بدان نیازمندیم.
افزایش سرعت تایپ و تسلط بر صفحه کلید در مشاغل مختلف مورد نیاز می‌باشد و مورد توجه کارفرمایان قرار می‌گیرد.
در این دوره شما می‌توانید تا بدون نگاه کردن به صفحه کلید به راحتی و باسرعت اقدام به تایپ انگلیسی و فارسی نمایید.
جهت شروع یکی از دو مورد زیر را انتخاب نمایید.