مشخصات فردی:
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ایتى فناورى اطلاعات
– کارشناسی – معدل: 16.50
علوم فنون 1392 - 1394