سیامک اسدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سیامک اسدی

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
نقشه بردار نظارت شرکت مهندسین مشاور فرادید 1391/2 - 1394/1
نقشه بردار نظارت شرکت مهندسین مشاور پارس چگالش 1390/1 - 1391/1
نقشه بردار شرکت پیمانکاری سرریگ بندر 1386/9 - 1390/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
نقشه برداری نقشه برداری
– کارشناسی – معدل: 15.86
ازاد اسلامی واحد بناب 1387 - 1389
نقشه برداری نقشه برداری
– کاردانی – معدل: 15.90
ازاد اسلامی واحد استهبان 1382 - 1384