ابوالفضل علیرضایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ابوالفضل علیرضایی

محل سکونت: قم - قم

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تکنسین و مسول سفارش داروخانه متقی 1386/3 - 1392/11
تکنسین و مسول سفارش داروخانه فلسفی 1393/8 - 1394/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی علوم دامی
– کارشناسی – معدل: 13.00
تفرش 1387 - 1391