مرتضی سید تاجدینی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مرتضی سید تاجدینی

محل سکونت: آذربایجان غربی - ارومیهسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سوپروایزر شرکت دایا پخش 1388/6 - 1389/6
انباردار شرکت آماده لذیذ 1393/7 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر
– دیپلم – معدل: 15.30
1374 - 1379