محمد صفایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد صفایی

محل سکونت: خوزستان - اهواز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
بازرس جوش توحید سوله 1390/5 - 1391/2
جوشکار E3 توحید سوله 1390/5 - 1391/2
دستورالعمل و تایید دستورالعمل جوشکاریWPS@PQR سازه گستر 1392/8 - 1393/5
نقشه خوانی جوش سازه گستر 1392/8 - 1393/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مواد جوشکاری
– کارشناسی – معدل: 18.00
آیت الله آملی 1390 - 1392
مکانیک صنایع و فلزی
– کاردانی – معدل: 15.00
شهداء 1383 - 1386