هما زارعی

مشخصات فردی:
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی کشاورزی علوم باغبانی
– کارشناسی – معدل: 15.62
دانشگاه تهران 1389 - 1393