ارش منیعی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ارش منیعی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مهندس ناظر خط تولید شرکت پارس متال (کارآموزی) 1390/3 - 1390/5
کارشناس متالورژی و ریختهگری شرکت پتروپایدارانرژی 1390/6 - 1391/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مواد متالورژی شناسایی و انتخاب مواد
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.59
دانشگاه صنعتي اميرکبير 1390 - 1392
مهندسی مواد متالورژی صنعتی
– کارشناسی – معدل: 15.67
دانشگاه بین المللی امام خمینی 1386 - 1390