مانی موثق

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مانی موثق

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر کنترل پروژه نظارت شرکت کاوشگران 1394/6 - 1395/7
سرپرست کارگاه شرکت سامان نصب(ناردیس) 1392/5 - 1394/6
سرپرست کارگاه شرکت بخارا فن آوران(آلومینیوم المهدی) 1393/6 - 1394/6