مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
دبیر آموزش و پرورش 1386/6 - 1393/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حقوق حقوق
– کارشناسی – معدل: 16.00
تبریز 1388 - 1392
زبان عربی آموزشی
– کاردانی – معدل: 19.50
علامه امینی 1386 - 1388