احمد عبادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: احمد عبادی

محل سکونت: خوزستان - بندر امام خمینی

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری امور و مالی
– کاردانی – معدل: 14.31
آزاد سوسنگرد 1384 - 1386