محد جواد توکلی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محد جواد توکلی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
نرم افزار نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 13.00
طبری 1387 - 1390