سید مجتبی موسوی عمادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سید مجتبی موسوی عمادی

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابداری خزانه و مالی و انبار شرکت نیرو گستران 1392/3 - 1393/11
حسابدار پخش قند مکرم 1391/2 - 1392/2
حسابدار شرکت میعاد سبز توس 1390/3 - 1391/1
حسابداری فروش و مالی شرکت فرآورده های غذایی رضوی 1393/12 - 1394/2
حسابدار فروش، مالی و انبار شرکت مشهد فورجینگ 1394/4 - 1394/8
حسابدار انبار و فروش شرکت الکترو استیل 1394/8 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری صنعتی
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.20
آزاد 1390 - 1394
حسابداری صنعتی
– کارشناسی – معدل: 13.11
آزاد 1393 - 1397