اسحق صحراگرد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: اسحق صحراگرد

محل سکونت: فارس - داراب

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست کارگاه رازان 1391/1 - 1394/2
مدیر اجرا(بهسازی معابر روستایی) شرکت خصوصی 1393/12 - 1394/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 14.65
موسسه آموزش عالی کرمان-کرمان 1386 - 1390