مسعود ازاد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مسعود ازاد

محل سکونت: خراسان جنوبی - قائن

جنسیت: مرد


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
نرم افزار Microsoft Excel
نرم افزار Microsoft Powerpoint
نرم افزار Microsoft Word
نرم افزار SAS
کار با اینترنت


سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی کشاورزی علف های هرز
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.15
فردوسی مشهد 1388 - 1391
مهندس کشاورزی زراعت
– کارشناسی – معدل: 15.45
فردوسی مشهد 1383 - 1387