نیما میرکی

مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس برآورد-ناظر سازمان نوسازی مدارس استان تهران 1391/10 - 1393/9
سرناظر شرکت مشاور پارس آب تدبیر 1390/2 - 1391/9
سرپرست کارگاه-دفتر فنی-مدیر پروژه شرکت پیمانکاری رواق گستر 1384/5 - 1393/6
ناظر عالیه هلال احمر استان تهران 1389/5 - 1390/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی عمران آب
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.00
صنعتی شریف 1388 - 1390
مهندسی عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 14.00
دانشگاه شیراز 1383 - 1387