جواد یوسفی

مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
انبار دار-سرپرست برنامه ریزی-مدیر بازرگانی و فروش- مسئول امور بیمه شونيز 1383/2 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت بازرگانی
– کارشناسی – معدل: 14.00
واحد كرمان 1378 - 1382