احمد نبی زاد ه کفشگر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: احمد نبی زاد ه کفشگر

محل سکونت: مازندران - بابل

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسیول فنی شرکت اسکات رجه 1391/12 - 1394/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 17.68
هدف 1388 - 1391
برق صتعتی
– کاردانی – معدل: 16.00
امام صادق 1389 - 1392