سید حسین حسینی فر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سید حسین حسینی فر

محل سکونت: کرمان - زرند

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس جهاد کشاورزی 1392/9 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کشاورزی زراعت
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.40
خوراسگان اصفهان 1386 - 1389