مجتبی توحدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مجتبی توحدی

محل سکونت: خوزستان - اهواز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارآموزی شرکت ملی حفاری 1383/3 - 1383/6
مسئول فنی معادن نظام مهندسی معدن 1387/12 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندس معدن اکتشاف
– کارشناسی – معدل: 13.00
شهید باهنر کرمان 1380 - 1385