علی اکبر عظیمی باویل علیایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی اکبر عظیمی باویل علیایی

محل سکونت: خوزستان - اهواز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست دفتر فنی اطا پرس 1393/10 - 1394/3