محمدعلی بابائی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمدعلی بابائی

محل سکونت: زنجان - زنجان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تکنسین ممیزی انرژی برق منطقه ای زنجان و دانشگاه آزاد واحد زنجان 1389/5 - 1390/8

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 14.84
آزاد واحد زنجان 1387 - 1392