محمدرضا نصرتی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمدرضا نصرتی

محل سکونت: کرمانشاه - کرمانشاه

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع تحلیل سیستمها
– کارشناسی – معدل: 14.00
ازاد کرمانشاه 1388 - 1392