رضا حسن اف

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رضا حسن اف

محل سکونت: تهران - ورامین

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مونتاژکار سرپرست سماورسازی دریا 1376/5 - 1393/12