محمود بهادر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمود بهادر

محل سکونت: کرمان - کرمان

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زیست شناسی عمومی
– کارشناسی – معدل: 14.91
پیام نور کرمان 1382 - 1386