مهدی ثانی

مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
گارسون تالار 1390/7 - 1393/12
فروشنده میوه فروشی 1386/2 - 1393/12
فروشنده سوپر مارکت 1388/2 - 1390/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت صنعتی
– کارشناسی – معدل: 16.47
زنجان 1390 - 1393