محمد نوری

مشخصات فردی:
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 17.46
دانشگاه زنجان 1387 - 1392