سارا برین

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سارا برین

محل سکونت: خراسان رضوی - قوچان

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ریاضی محض
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.34
دامغان 1391 - 1393