مجید حسین

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مجید حسین

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
واحد مشارکت مردمی کمیته امداد امام خمینی 1392/11 - 1393/4