مشخصات فردی:
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زیست شناسی سلولی مولکولی میکروبیولوژی
– کارشناسی – معدل: 16.04
آزاد کرج 1383 - 1386