حامد گودرزی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حامد گودرزی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
برنامه ریزی و کنترل پروژه گستره صنعت سحاب 1387/10 - 1388/6
کارشناس مهندسی صنایع سینا کاشی 1388/6 - 1390/1
سرپرست انبار محصول و کارشناس برنامه ریزی گوشتیران 1390/1 - 1391/5
سرپرست برنامه ریزی و تأمین مواد اولیه نوین چرم 1391/5 - 1394/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت صنعتی ----
– کارشناسی – معدل: 15.82
امیرالمونین 1382 - 1387