علی پیله وری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی پیله وری

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس آزمایشگاه شرکت مهندسی مشاور طوس آب 1390/5 - 1392/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زمین شناسی مهندسی
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.08
فروسی مشهد 1390 - 1393