پریسا فتحی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: پریسا فتحی

محل سکونت: تهران - شهریار
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع چند بخشی
– کارشناسی – معدل: 15.06
پیام نور بناب 1389 - 1393