مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تکنسین داروخانه و نسخه پیچ داروخانه دکتر سبزواری 1391/1 - 1393/6
تکنسین داروخانه و نسخه پیچ داروخانه دکتر اسلامی 1386/7 - 1391/1