سیدداود طاهری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سیدداود طاهری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت بازرگانی
– کارشناسی – معدل: 14.85
پیام نور 1386 - 1390