ابوالفضل فراتی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ابوالفضل فراتی

محل سکونت: سمنان - دامغان

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق کنترل ابزار دقیق
– کارشناسی – معدل: 15.41
آزاد 1389 - 1391