فرانک امتحانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فرانک امتحانی

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع صنایع
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.43
صنعتی اصفهان 1390 - 1392
مهندسی صنایع تولید صنعتی
– کارشناسی – معدل: 15.68
شهید باهنر کرمان 1384 - 1388