مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست آزمایشگاه آریا فسفریک جنوب 1388/11 -