فرشاد براتی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فرشاد براتی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی عمران زلزله
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.74
خوارزمی تهران 1391 - 1393
مهندسی عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 16.01
دانشگاه شهید چمران اهواز 1387 - 1391
مهندسی عمران زلزله
– دکترا و بالاتر – معدل: 0.00
در حال مصاحبه 1394 - 1398