رویا ملازینل

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رویا ملازینل

محل سکونت: قزوین - قزوین

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری -
– کارشناسی – معدل: 16.72
رجا 1391 - 1393
حسابداری -
– کاردانی – معدل: 17.23
دارالفنون 1389 - 1391