حامد صادقیان

– مدیر کارخانه


مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حامد صادقیان

تاریخ تولد: ۱۳۵۹/۰۱/۲۵

وضعیت تأهل: متأهل

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مرد

وضعیت سربازی: پایان خدمت


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
فنی اﺑﺰار دﻗﯿﻖ از ﮐﺸﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن safety at work
سرﭘﺮﺳﺖ ﮔﺮوه راه اﻧﺪازی ﺑﮭﯿﻨﮫ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ در ﺗﮭﺮان و ﮐﺮج
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮔﺮوه ﺳﺎزﻧﺪه اوﻟﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه دﯾﺴﭙﻨﺴﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ 100ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ) ﺳﯽ ان ﺟﯽ ( در اﯾﺮان
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار و ﻧﺮم اﻓﺰار ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
مﮭﺎرت ﮐﺎﻣﻞ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﮭﺮان در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﮭﺎرت در ﺑﺮﻧﺎﻣه رﯾﺰی ﻓﺮوش
مﮭﺎرت در ﻧﻮﺷﺘﻦ Marketing Plan
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ 5s

سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر برنامه ریزی و خدمات پس از فروش شرکت مهندسی تکنو تار وابسته به تجهیزات نفت 1380/02 - 1392/03
مدیر برنامه ریزی استراتژیک و کارخانه نان گستر نیکان 1390/03 - 1391/03
مدیر برنامه ریزی استراتژیک و کارخانه کاکامی 1391/03 - 1392/07
مدیر برنامه ریزی استراتژیک و کارخانه نان گستر نیکان 1393/09 - 1394/08
مدیر برنامه ریزی و کارخانه آفرین به گل ، وابسته به مهرام 1395/03 - تاکنون

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع
– کارشناسی – معدل: 14.5
نجف آباد 1384 - 1386
MBA
– کارشناسی ارشد – معدل: 18
مجتمع فنی تهران 1386 - 1387


اطلاعات کاریابی کارجو

مدیر کارخانه و برنامه ریزی

مدیر کارخانه

تمام وقت