مهدی اسدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی اسدی

محل سکونت: تهران - ورامین

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس پیشگیری بهزیستی 1394/5 - 1396/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
روانشناسی روانسنجی
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.62
علامه طباطبایی 1391 - 1393