داریوش عمادزاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: داریوش عمادزاده

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی جداسازی
– دکترا و بالاتر – معدل: 20.00
صنعتی مالزی 1391 - 1393