مشخصات فردی:
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ارتباطات روزنامه نگاری
– کارشناسی – معدل: 18.12
اراک 1384 - 1384