ندا پارنج

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ندا پارنج

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کمک حسابرس موسسه حسابرسی منفرد 1382/12 - 1383/12
مسئول دفتر شرکت رفرانس ایران 1387/1 - 1389/1
مسئول دفتر آژانس هواپیمایی عروج 1390/4 - 1390/12
مسئول دفتر شرکت آتشکاران 1391/1 - 1393/12