محمد لیرابی گله

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد لیرابی گله

محل سکونت: اصفهان - زرین شهر

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
نقشه کش صنعتی شرکت نفت 1391/3 - 1393/10

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ساخت و تولید نقشه کشی صنعتی
– کارشناسی – معدل: 0.00
شهید صدوقی یزد 1392 - 1394