مشخصات فردی:
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.80
آزاد اسلامي 1391 - 1394