مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر مال کاله 1390/5 - 1392/6