خدیجه جمالی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: خدیجه جمالی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
بازرس کار شبکه بهداشت و درمان ورامین 1383/7 - 1384/9
کارشناس بهداشت حرفه ای کارخانه قطعه سازان میثاق 1389/11 - 1390/10
کارشناس بهداشت حرفه ای کارخانه ارج 1391/2 - 1393/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
بهداشت حرفه ای بهداشت حرفه ای
– کاردانی – معدل: 16.00
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1380 - 1382
بهداشت حرفه ای بهداشت حرفه ای
– کارشناسی – معدل: 16.21
دانشگاه علوم پزشکی ایران 1386 - 1388