محسن دقایقی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محسن دقایقی

محل سکونت: خوزستان - اهواز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کنترل پروژه و تولید بخش خصوصی 1389/11 -